Το Έργο

Στις χώρες και τις ομάδες-στόχους της σύμπραξης entreYOUTH υπάρχει επείγουσα ανάγκη ανταπόκρισης και αντιμετώπισης του έκδηλου κενού που παρουσιάζεται στην παροχή εκπαίδευσης και στη διαθεσιμότητα καταρτισμένων νέων εργαζομένων αναφορικά με τον εφοδιασμό των νέων με επιχειρηματικές δεξιότητες στα περιθωριοποιημένα “εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων” (άτυπα
δίκτυα παροχής και αναδιανομής τροφίμων, ιδίως μεταξύ τοπικών και ευάλωτων ομάδων).

Ως απόκριση σε αυτό το έλλειμμα, το έργο θα παρέχει έναν εις βάθος συνδυαστικό οδηγό εκπαίδευσης για νεότερους και έμπειρους youth workers σχετικά με τη βιώσιμη και κυκλική αστική επιχειρηματικότητα στον τομέα των τροφίμων, σε συν-δημιουργία με εμπλεκόμενους φορείς του τετραπλού έλικα και διαδικτυακές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν στους youth workers να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους.

Ο απώτερος στόχος αυτού του έργου είναι να εξοπλίσει τους νέους με τεχνογνωσία και εμπειρία για να παρέχουν προστιθέμενη αξία σε εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων ενσωματώνοντας πρακτικές βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας. Αποσκοπεί ιδιαίτερα σε όσους προέρχονται από ευάλωτες ομάδες, οι οποίοι δε διαθέτουν επιχειρηματικές δεξιότητες που θα τους επέτρεπαν να κλιμακώσουν τις ιδέες τους ή να συμμετάσχουν σε κοινωνικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα τους άνοιγαν ευκαιρίες πέρα ​​από ένα τέτοιο εναλλακτικό σύστημα τροφίμων.

Επιπλέον, το entreYOUTH θα διευκολύνει την ψηφιακή πιστοποίηση σύμφωνα με το Youthpass για τους νέους συμμετέχοντες και τα EntreComp και DigComp για τους youth workers.

Αποτελέσματα του Έργου
Το έργο προβλέπει συνολικά τέσσερα αποτελέσματα.

Αποτέλεσμα του Έργου 1: Αειφόρος και κυκλική αστική επιχειρηματικότητα τροφίμων (Sustainable & circular urban food enterprising – SURFE)
Πρόγραμμα σπουδών
– Το πρόγραμμα σπουδών θα έχει μη τυπικό χαρακτήρα, αλλά θα ανοίγει επίσης το δρόμο για την επίσημη πιστοποίηση και τη δυνατότητα μεταφοράς εκπαιδευτικών μονάδων. Θα αποτελείται από τέσσερις ενότητες περιεχομένου που θα καλύπτουν τα βασικά στοιχεία της κυκλικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας τροφίμων, τα θεμέλια τόσο της γενικής όσο και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη μεθοδολογία ως προς το πώς να κινητοποιηθούν και να εκπαιδευτούν οι κοινότητες για να συμμετάσχουν σε βιώσιμες και κυκλικές πρακτικές και, τέλος, γνώση σχετικά με το πώς να χρησιμοποιηθούν οι ψηφιακές τεχνολογίες προκειμένου να διευκολυνθεί μια βιώσιμη, κυκλική και χωρίς αποκλεισμούς αστική επιχειρηματικότητα τροφίμων.

Αποτέλεσμα του Έργου 2: Εργαλειοθήκη για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών (youth workers)
– Η εργαλειοθήκη εκπαίδευσης εκπαιδευτών (TTT) θα είναι ένα αρθρωτό πρόγραμμα που θα συνδυάζει διαφορετικά στοιχεία και παιδαγωγικές μεθόδους και θα βασίζεται στο πλαίσιο ικανοτήτων EntreComp.

Το ΤΤΤ θα περιλαμβάνει: καλές πρακτικές για τη δημιουργία εσωτερικών ενοτήτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών με βάση το πλαίσιο ικανοτήτων EntreComp, πρόσβαση σε case studies, καινοτόμους μη τυπικούς μηχανισμούς διδασκαλίας αλλά και πρόσβαση σε διεθνείς μαθησιακούς πόρους. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει 2ήμερη πρόσωπο-με-πρόσωπο εκπαίδευση των εκπαιδευτών κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου (εκδήλωση C1), και στρατηγικές συμπεριφοράς για την ενδυνάμωση των νέων.

Αποτέλεσμα του Έργου 3: Ανάπτυξη της ιδέας για εκδήλωση κοινοτικής εκπαίδευσης (πιλότος)
– Η ανάπτυξη ιδέας για κοινοτική εκδήλωση είναι βασικά μια μεθοδολογία που επιτρέπει την πιλοτική εφαρμογή όλων των αποτελεσμάτων του θα αναπτυχθούν στο entreYOUTH κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου (εκδήλωση C1). Ο κύριος στόχος του C1 είναι να διαμορφωθούν οι γνώσεις των youth workers σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του αποτελέσματος 1 και τις παιδαγωγικές μεθόδους που εισάγονται στο αποτέλεσμα 2. Επιπλέον, εστιάζοντας σε κοινωνικές προκλήσεις, το πιλοτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης σχετικά με την εμπλοκή των πολιτών, την κοινωνική καινοτομία και την κοινοτική ανάπτυξη.

Αποτέλεσμα του Έργου 4: Κοινοτική πλατφόρμα cloud για το διαμοιρασμό τροφίμων
– Μέσω της κοινοτικής πλατφόρμας cloud, ιδιώτες, σούπερ μάρκετ, εταιρείες, εστιατόρια κ.λπ. μπορούν να γνωστοποιήσουν οποιοδήποτε πλεόνασμα τροφίμων και να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά του. Επιπλέον, άνθρωποι που έχουν ανάγκη, ΜΚΟ/συνεταιρισμοί που ασχολούνται με αστικά/κοινοτικά θέματα αναδιανομής, διαχειριστές αποβλήτων και μεταποιητές μπορούν να εγγραφούν για να υποβάλουν αίτηση για ζήτηση τροφίμων. Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει συνδέσμους προς το πρόγραμμα σπουδών (Αποτέλεσμα 1) και τα περιεχόμενα του ΤΤΤ (Αποτέλεσμα 2). Αυτό το αποτέλεσμα επίσης αναμένεται να αναπτύξει ικανότητες όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες αλλά και την κοινωνική καινοτομία μεταξύ των νέων.

Συμβολή των Συνεργατών
Όλοι οι οργανισμοί-εταίροι διαθέτουν ήδη σημαντική εμπειρία στους τομείς του entreYOUTH και έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του entreYOUTH στις δραστηριότητές τους.

Η αποστολή του UAL για την ενεργοποίηση των πολιτών υπερβαίνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και, ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον του για την ενίσχυση των δεξιοτήτων της νεολαίας σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο και η συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας (για την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης) σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εξαιρετικά συναφής. Το UAL διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, ψηφιοποίηση, ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα, διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης (συμπεριλαμβανομένων των MOOCs), την ανθρώπινη συμπεριφορά και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το UAL θα επιτρέψει την πρόσβαση των αγροδιατροφικών προϊόντων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία θα επεκταθεί περαιτέρω για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εναλλακτικών δικτύων τροφίμων, αλλά και σε μεθοδολογίες για την προσέγγιση ομάδων που διατρέχουν κινδύνους (ιδίως μετανάστες).

Το YET στοχεύει σταθερά στο να βοηθήσει το δυναμικό κοινό του (νέοι επιχειρηματίες) να βελτιώσει τις ικανότητές του στη διαχείριση, τη δικτύωση και την ηγεσία μέσω των δραστηριοτήτων του. To YET έχει εκπαιδεύσει περισσότερες από 200 νεανικές νεοσύστατες επιχειρήσεις (από την Ελλάδα και το εξωτερικό) βοηθώντας τις να αναπτύξουν τις καινοτομίες τους και να λάβουν χρηματοδότηση. Το YET έχει επίσης εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών με αντίκτυπο στην κοινότητα (εκπαίδευση σε ηλεκτρονικές δεξιότητες, ηλεκτρονική καθοδήγηση, ενίσχυση των εξαγωγών, προώθηση καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών κ.λπ.) και έχει συνδιοργανώσει και υποστηρίξει διαγωνισμούς επιχειρηματικών σχεδίων / νεοφυών επιχειρήσεων. Η εμπειρία και η στρατηγική του YET από τα έργα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας θα διευκολύνει τη διάδοση και τον αντίκτυπο του προγράμματος.

H SCA ειδικεύεται στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών και της νεολαίας, της προώθησης του εθελοντισμού, της εκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής παρέμβασης, της προώθησης της ισότητας των φύλων, δράσεις κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικές εκδόσεις και υλοποίηση έργων εκπαίδευσης και ανάπτυξης & συνεργασίας με άλλες χώρες. Ο οργανισμός πραγματοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν διαφορές και ανισότητες, υποστηρίζοντας την ένταξη και το ρόλο των οικογενειών στη διαδικασία, προωθώντας την κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σε διάφορες πτυχές. Η SCA θα διασφαλίσει ότι η entreYOUTH θα συμπαρασύρει πλήρως τις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Παρόμοια με την SCA, το ITACA διαθέτει τεράστια εμπειρία σε θέματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τις διαφορές και τις ανισότητες, υποστηρίζοντας την ένταξη και το ρόλο των οικογενειών στη διαδικασία, προωθώντας την κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σε διάφορες πτυχές, διευκολύνοντας έτσι τους τομείς της συνύπαρξης μεταξύ νέων της ίδιας ηλικίας και διαφορετικών πολιτισμών μέσω εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Το ITACA διαθέτει σημαντική εξειδίκευση στην ενσωμάτωση νεαρών μεταναστών και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους.

To HELIXCONNECT θα παρέχει τις πληροφορίες που είναι εστιασμένες στην αγορά, καθώς και ουσιαστική εμπειρία στη διαχείριση έργων της ΕΕ. Τα μέλη της ομάδας της είναι ένα μείγμα έμπειρων ερευνητών, ανθρώπων της βιομηχανίας και εμπειρογνωμόνων στη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας με portfolio που κυμαίνεται από 10 έως 30 χρόνια εμπειρίας (που περιλαμβάνουν περισσότερα από 30 ολοκληρωμένα έργα Erasmus+). Το εργαλείο της HELIXCONNECT (SCEnATi) επιτρέπει την αξιολόγηση επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικών τροφίμων.

Το C.I.P. διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία πάνω στην αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων πολιτών μέσω της εκπαίδευσης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και της πρακτικής εμπειρίας στον τομέα της αγροτικής επιχειρηματικότητας και της γεωργίας (τρόφιμα), της τεχνολογίας, της κοινωνικής καινοτομίας κ.λπ. καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών κατάρτισης των νέων με μη τυπική εκπαίδευση. Τα έργα του CIP “Society Profits” και “E-Design” θα διευρυνθούν για να διευκολύνουν το αποτέλεσμα 2 του TTT.